Privacy beleid

Privacy beleid

Privacybeleid – Travelling Sisters

Over ons privacybeleid

Travelling Sisters hecht veel waarde aan uw privacy. We verwerken alleen gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die we hebben verzameld over u en uw gebruik van onze diensten. We stellen uw gegevens nooit beschikbaar aan derden voor commerciële doeleinden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarbij behorende diensten van Travelling Sisters. De geldigheid van deze voorwaarden is ingegaan op 18/07/2023. Bij het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. In dit privacybeleid wordt beschreven welke gegevens we verzamelen, waarvoor we deze gegevens gebruiken en onder welke voorwaarden we deze gegevens eventueel delen met derden. We leggen ook uit hoe we uw gegevens opslaan, beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. De contactgegevens vindt u aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe we uw gegevens verwerken, waar we ze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en wie toegang heeft tot de gegevens.

Webhosting

Vimexx

We maken gebruik van webhosting- en e-maildiensten van Vimexx. Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Deze partij kan echter metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten, maar deze gegevens zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx is verplicht tot geheimhouding op basis van de overeenkomst.

Outlook

We maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Outlook. Outlook heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Outlook heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u aan ons verstrekt. We gebruiken uw gegevens niet voor gerichte marketing, tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. We delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn contractueel of wettelijk verplicht tot geheimhouding.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kan Travelling Sisters wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek door de overheid. In dergelijke gevallen zullen we binnen de grenzen van de wet proberen ons daartegen te verzetten.

Bewaartermijnen

We bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat we uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit aangeeft, beschouwen we dit ook als een verzoek tot verwijdering van uw gegevens. We bewaren uw gegevens ook niet langer dan twee jaar na het laatste contactmoment of de laatste transactie, tenzij er een wettelijke rechtvaardigingsgrond is. Op basis van de toepasselijke administratieve verplichtingen moeten we facturen met uw (persoons)gegevens bewaren, dus zullen we deze gegevens gedurende de toepasselijke termijn bewaren. Medewerkers hebben geen toegang meer tot uw klantprofiel en de documenten die we naar aanleiding van uw opdracht hebben gemaakt.

Uw rechten

Op basis van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Hieronder leggen we uit welke rechten dit zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. We sturen afschriften en kopieën van uw gegevens alleen naar het e-mailadres dat bij ons bekend is om misbruik te voorkomen. Als u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, vragen we u om u te legitimeren. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, en in het geval van een verwijderingsverzoek registreren we geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in een machineleesbaar formaat dat we binnen onze systemen hanteren. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat we uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een kopie van alle gegevens en een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waarin wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, te laten corrigeren. U kunt een verzoek met die strekking indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, te laten beperken. U kunt een verzoek met die strekking indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of die in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Waarschijnlijk kunnen we in dat geval onze dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van gegevensbestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

In bepaalde gevallen heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Travelling Sisters of in onze opdracht. Als u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking onmiddellijk stopzetten in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u verstrekken en daarna de verwerking definitief stopzetten. U heeft ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op een manier die dit recht van toepassing maakt. Als u van mening bent dat dit wel het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Op onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. We gebruiken deze dienst om het gedrag van bezoekers op onze website te volgen en rapportages te ontvangen. Google kan deze informatie aan derden verstrekken als ze hiertoe wettelijk verplicht zijn. We hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies van derde partijen

Als softwareoplossingen van derde partijen cookies gebruiken, wordt dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van het beleid is altijd te vinden op onze website. Als de wijzigingen gevolgen hebben voor de verwerking van eerder verzamelde gegevens, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via e-mail.

Contactgegevens

Westenberg 38 7241 EX Lochem Nederland

T: (064) 448-4998 E: info@intomovie.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Valerie Bentsink

Privacybeleid – Travelling Sisters

Over ons privacybeleid

Travelling Sisters hecht veel waarde aan uw privacy. We verwerken alleen gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die we hebben verzameld over u en uw gebruik van onze diensten. We stellen uw gegevens nooit beschikbaar aan derden voor commerciële doeleinden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarbij behorende diensten van Travelling Sisters. De geldigheid van deze voorwaarden is ingegaan op 18/07/2023. Bij het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. In dit privacybeleid wordt beschreven welke gegevens we verzamelen, waarvoor we deze gegevens gebruiken en onder welke voorwaarden we deze gegevens eventueel delen met derden. We leggen ook uit hoe we uw gegevens opslaan, beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. De contactgegevens vindt u aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe we uw gegevens verwerken, waar we ze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en wie toegang heeft tot de gegevens.

Webhosting

Vimexx

We maken gebruik van webhosting- en e-maildiensten van Vimexx. Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Deze partij kan echter metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten, maar deze gegevens zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx is verplicht tot geheimhouding op basis van de overeenkomst.

Outlook

We maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Outlook. Outlook heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Outlook heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u aan ons verstrekt. We gebruiken uw gegevens niet voor gerichte marketing, tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. We delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn contractueel of wettelijk verplicht tot geheimhouding.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kan Travelling Sisters wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek door de overheid. In dergelijke gevallen zullen we binnen de grenzen van de wet proberen ons daartegen te verzetten.

Bewaartermijnen

We bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat we uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit aangeeft, beschouwen we dit ook als een verzoek tot verwijdering van uw gegevens. We bewaren uw gegevens ook niet langer dan twee jaar na het laatste contactmoment of de laatste transactie, tenzij er een wettelijke rechtvaardigingsgrond is. Op basis van de toepasselijke administratieve verplichtingen moeten we facturen met uw (persoons)gegevens bewaren, dus zullen we deze gegevens gedurende de toepasselijke termijn bewaren. Medewerkers hebben geen toegang meer tot uw klantprofiel en de documenten die we naar aanleiding van uw opdracht hebben gemaakt.

Uw rechten

Op basis van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Hieronder leggen we uit welke rechten dit zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. We sturen afschriften en kopieën van uw gegevens alleen naar het e-mailadres dat bij ons bekend is om misbruik te voorkomen. Als u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, vragen we u om u te legitimeren. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, en in het geval van een verwijderingsverzoek registreren we geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in een machineleesbaar formaat dat we binnen onze systemen hanteren. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat we uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een kopie van alle gegevens en een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waarin wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, te laten corrigeren. U kunt een verzoek met die strekking indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, te laten beperken. U kunt een verzoek met die strekking indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of die in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Waarschijnlijk kunnen we in dat geval onze dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van gegevensbestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

In bepaalde gevallen heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Travelling Sisters of in onze opdracht. Als u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking onmiddellijk stopzetten in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u verstrekken en daarna de verwerking definitief stopzetten. U heeft ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op een manier die dit recht van toepassing maakt. Als u van mening bent dat dit wel het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Op onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. We gebruiken deze dienst om het gedrag van bezoekers op onze website te volgen en rapportages te ontvangen. Google kan deze informatie aan derden verstrekken als ze hiertoe wettelijk verplicht zijn. We hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies van derde partijen

Als softwareoplossingen van derde partijen cookies gebruiken, wordt dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van het beleid is altijd te vinden op onze website. Als de wijzigingen gevolgen hebben voor de verwerking van eerder verzamelde gegevens, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via e-mail.

Contactgegevens

Westenberg 38 7241 EX Lochem Nederland

T: (064) 448-4998 E: info@intomovie.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Valerie Bentsink

Volg ons op sociale media

Volg ons op sociale media